foHkkxh; ifji=

izHkko'khy ifji=

�a-

Hkkax@rkM+h lacaf/kr ifji= dk fo"k;

ifji= dk क्रंekad o fnukad

1-

Hkkax] Hkkax ?kksaVk] Hkkax feBkbZ ,oa rkM+h dh nqdkuksa dh uhykeh dh O;oLFkk o"kZ 2004&05

No./7-Theka/1/2004-05 Dated 24-03-04

2-

Hkkax] Hkkax ?kksaVk] Hkkax feBkbZ ,oa rkM+h dh nqdkuksa dh uhykeh dh O;oLFkk o"kZ 2005&06

No./7-Theka/1/2005-06/216 Dated       10-03-2005

 

3- Hkkax] Hkkax ?kksaVk] Hkkax feBkbZ ,oa rkM+h dh nqdkuksa dh uhykeh dh O;oLFkk o"kZ 2006&07 No./7-Theka/1/2006-07/226 Dated       27-02-2006
4-  Bhang Policy 2007-08 No./7-Theka/1/2007-08/94 Dated          03-02-2007
5- Bhang Policy 2008-09  
6- Bhang Policy 2009-10 No. 40 Dated 31-01-2009
7- Bhang Policy 2010-11  
8- Bhang Policy 2011-12 No. 44 Dated 02-02-2011
9- Bhang Policy 2012-13 No. 69 Dated 16-02-2012
10- Bhang Policy 2013-14 No. 81 Dated 22-02-2013
11- Bhang Policy 2014-15 No. 25 Dated 15-01-2014
12- Bhang Policy 2015-16 No. 83 Dated 23-02-2015
13- Bhang Policy 2016-17 No. 80 Dated 12-02-2016
14- Bhang Policy 2017-18 No. 35 Dated 20-01-2017
15- Bhang Policy 2018-19 No. 89 Dated 03-02-2018
16- Bhang Policy 2019-20 No. 371 Dated 31-08-2019
17- Bhang Policy 2020-21 No. 85 Dated 28-02-2020
18-    
19-